Позначки

, , , , ,


Нацизм  – злочинна форма самоствердження індивіда, племені, клану, класу, нації, віросповідних спільностей, котра передбачає:

*панування над іншими індивідами, племенами, класами, націями, віросповідними спільностями;

*максимальне відчуження підвладних від результатів їх праці;

*апартеїд стосовно поневолених.

*В найвищій формі нацизм виявляється у масових вбивствах і геноцид і стосовно поневолених й у прагненні до всесвітнього панування.

Нацистськими правомірно називати усі ідеї, вчення, теорії і вірування, котрі своєю специфікою прямо чи опосередковано сприяють і формують нацистську ментальність й свідомість індивідів, племен, кланів, класів, націй і віросповідних спільностей. Хоча це ще не значить, що творці тих ідей, вчень, теорій і вірувань були умисними злочинцями, бо ніхто не може докладно знати які плоди принесе його творчість. Але потрібно таки завжди пам’ятати, що “благими намірами вимощена дорога до пекла”.

1. Суть і витоки нацизму 

Влада і панування. Кожна людина, вже самим фактом свого існування, володіє владою стверджуючи себе, впливаючи на зовнішнє середовище і своє оточення, принаймні через батьківство — материнство, пізнання і творчість. І звичайно владою є й управління суспільством, котре забезпечує мінімум ладу, можливість відтворення етносу і передачі культури й пам’яті народу. Вважається, що влада є відвічна подібність людини до Бога і її зв’язок з Абсолютом. І така влада не є пануванням.

 Панування є викривленням природи влади, бо воно засадничо заперечує свободу волі людини. Нацизм правомірно буде назвати також найвищою формою панування. Вважається, що потреба в пануванні є наслідком відпадіння людини від Бога, після чого вона, ставши рабом смерті, намагається загладити свою тимчасовість здійснюючи панування над іншими, аби себе вважати богом і безсмертним.<Лукашевич М.М. Релігія і політика. – Львів, 2002, с.5 ISBN 5-87332-127-2> Тут Нацизм виступає як прояв небуття, сатанізму й духу антихриста, котрі також засадничо заперечують свободу волі людини.

Агностицизм. Нацистська свідомість не може вмістити себе органічно в усю повноту земної реальності, природи людини й суспільства, тому вона бере собі на озброєння агностицизм (зокрема агностичний атеїзм< http://atheism.about.com/od/aboutagnosticism/a/atheism.htm | title = Atheism vs. Agnosticism: What’s the Difference? Are they Alternatives to Each Other? 2006-09-24 >), котрий стверджує, що однозначно вибудувати істинну всеосяжну систему знання є неможливо.

Пантеїзм.  Нацизм, будучи плодом відпадіння людини від Бога, прагне у собі побачити щось божественне, у чому йому допомагає філософська доктрина пантеїзму, яка стверджує, що всесвіт є ідентичний з Богом і вірування, яке представляє природний світ, в тому числі і людину, частиною божества, що є дуже близьким до матеріалізму<[http://bse.sci-lib.com/article086643.html Пантеизм]>.

Дуалізм. Нацистська свідомість вбачає себе як “добро”, є спрямоване на цей світ, над котрим прагне одноособово панувати, і прагне бачити свого ворога як зло, тому вона є близькою до доктрини дуалізму (зокрема до єресі маніхейства), яка твердить, що всесвіт складається з двох абсолютно різних фундаментальних принципів, наприклад з “добра” і “зла”<Armstrong, D. M. (1968). A materialist theory of the mind. London: Routledge & Kegan Paul>.

“богообраність”.  Нациська свідомість зазвичай проростає на грунті [[Богообраність|племінної богообраності]], бо мусить вірити у свою винятковість і обраність для панування над світом й іншими людьми.

Напередвизначеність. Також нацизм проростає і у віросповідному середовищі, котре сповідує спасіння людини через виправдання вірою, зокрема поглиблене вірою у напередвизначенність, згідно котрої одні люди вже народжуються спасенними, а другі відкинутими, причому власне спасенність проявляється в успішності, а відкинутість в неуспішності.

Гностицизм. У нациської свідомості є щось близьке до гностицизму, бо вона розглядає навколишній світ я щось нижче, гріховне і зле начало, вороже “вищому божеству” і призначене для знищення. І у тому навколишньому світі, створеному “нижчим божеством”<[http://texts.vniz.net/john.html Апокриф Иоанна.]>, нацистська свідомість представляє себе як створену “вищим божеством”, яка через занурення у гріх, поборуючи навколишній світ і людство, пізнає “вище божество” і з ним поєднується. У цьому і полягає суть месіанізму нацизму.

 В нацизмі, як і в гностицизмі, зазвичай не розрізняються наслідки праведного і гріховного життя.

2. Основні засоби діяльності нацистів.

Соціальний дарвінізм.Нацизм правомірно розглядати як найвищу форму соціального дарвінізму, згідно якого закономірності природнього добору і боротьби за виживання в природі розповсюджуються на людське суспільство. Теорія соціал-дарвінізму вважається спростованою <Лейри М. Раса и цивилизация // Расовая проблема и общество. — М., 1957. — С.19-75.> але в реальності вона є міцно вкоріненою в свідомості багатьох, зокрема в нацистів, бо виправдовує їх злочини і дегуманізацію душ поневолювачів <Тойнбі А. Дослідження історії. Том 2. – Київ,1995 с.212-215 ISBN 5-7707-5619-5>.

Маніпуляція. Немає нічого, що би виправдало нацизм, але нацисти таки є. І нацизм є завжди латентним (прихованим). Але, очевидно, повинна бути й “мова” (спосіб) їх спілкування зі зовнішнім світом, індивидом і різними людськими спільностями, котра би забезпечувала їх вплив і реалізацію бажаного панування, зберігаючи вигляд “ангела світла”. Без сумніву цю роль виконує зокрема пропаганда, реклама, маніпуляція (зокрема індоктринація, навчання без критичного сприйняття.). З метою приготувати індивіда, плем’я, народ чи віросповідну спільність до поневолення. І таке приготування споконвічно чинилося по-суті однаково, через витіснення з свідомості майбутньої жертви реалістичного сприйняття світу й історії<Мцейна А. Тайна беззакония. Спб, 1999 с. 16-26 ISBN 5-89329-053-4> і наповнення її мрійництвом й утопіями<Мцейна А. Тайна беззакония. Спб, 1999 с. 5-16 ISBN 5-89329-053-4>.

Окультизм. З історії відомо що нацисти виявляли глибоку зацікавленість окультизмом, тобто вченнями, котрі визнають існування прихованих сил в людині і космосі, доступних лише для “посв’ячених” і комплексом вірувань в існування прихованого зв’язку людини з потустороннім світом.<[http://www.slovopedia.com/2/206/248520.html Большой Энциклопедический словарь (БЭС)]> Але не будемо зупинятися на цій потусторонній бісовщні, бо вона є явно зі сфери небуття, котрої людина пояснити не може, бо небуття немає сенсу. Але вже це незбагненне, (чорний ящик) може продукувати “чудеса”, “тайни” і відповідно “авторитети”, котрі єдині можуть приспати совість людини і примусити її мислити що вона стоїть перед Богом і виконує Його волю. Звичайно, що не назавжди, ілюзія рано чи пізно розвіється, але за цей час ця людина може багато чого втратити. Нацисти зазвичай вдають, що говорять і діють від імені Бога, бо по-іншому совість жертви зачарувати є неможливим, без чого повне панування над людиною і людськими спільнотами є неможливим.

Чудо, тайна і авторитет є і в Церкві, але вони там засновані на вільному виборі людини, тоді як в окультизмі й в нацизмі вони є основані на насильстві.<Мацейна А. Великий инквизитор. Спб, 1999 с.277-320 ISBN 5-89329-052-6>

Вже в ХІХ ст. окультизм визначався як “система, котра прагне визначити закони, котрі управляють усіма явищами”.<Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. Москва. Изд. «Яуза», 2002. стр. 8> Тобто вже у визначенні ключовим стало слово “управління”, тобто поняття котре може бути тотожним поняттю “панування”.

Селекція людей. Також відомо з історії, що нацисти активно використовували вчення про селекцію стосовно людини, більш відоме як євгеніка, аргументуючи це боротьбою з явищем виродження в людському генофонді. Після Другої світової війни євгеніка отримала статус злочину супроти людства. Але в кінці ХХ ст. розвиток генетики, репродуктивних технологій, перенотальної діагностики і трансплантології<Бужиевская Т. И. (доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской генетики Киевского института усовершенствования врачей), Гершензон С.М (академик Национальной Академии наук Украины).[http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/HERSH.HTM|Евгеника: 100 сто лет спустя. «Человек» № 1, 1996 г.]> відродив усі проблеми спричинені євгенікою. Достатньо згадати ту велику кількість людей котрі постраждали від злочинних дій трансплантологів.

Капіталізм.  Капіталізм правомірно визначати як суспільно-економічну формацію у котрій головним критерієм прийняття рішень є бажання отримати прибуток. <[http://www.aup.ru/books/m149/12.htm Акулов В. Б., Акулова О. В. «Экономическая теория», Учебное пособие. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002]> <[http://www.capitalismxx1.ru/partn.html Капитализм XXI века] [[Фрідріх Август фон Хайєк> Тоді як в традиційному суспільстві головним критерієм прийняття рішень є загальне благо. Тобто, при капіталізмі безликі гроші отримують здатність теоретично виконувати функцію управління суспільством, але на практиці це панування грошей виражається в конкретизованому пануванні над суспільством найбагатіших людей, котрі часто досягали більшого впливу як державна машина. Звідси і зацікавлення нацистів капіталізмом, котрий дозволяє їм осягати місце панівної меншини. Подібне зазвичай виражається у формі олігархії, що сьогодні і є у наявності в Україні.

 Ідеологією олігархії є економічний матеріалізм, концепція, котра розглядає економіку не тільки окремо від реальних індивідів але і як наділений усіма функціями суб’єкт історії, незалежний від діяльності людей. Тобто легітимізує відчуження людини, що є проявом нацизму.

 У 1998 році було видано у Франції “Чорну книгу капіталізму” < http://www.prs12.com/article.php3?id_article=5242  Black Book of Capitalism>, у котрій подається загальне число жертв злочинів капіталізму у кількості біля 100 млн. вбитих людей у війнах спричинених бажанням збагатитися і від голодоморів спричинених спекуляціями банкірів і фінансистів.

Мультикультуралізм. Тотальне економічне і політичне панування, будучи явним [[злочин]]ом супроти людини, можливе тільки при умові убезпечення від усіх можливих форм організованого масового опору, тому нацисти знищували або дробили усі основи масових об’єднань людей, найперше найбільш масові – національну і віросповідну. І це чиниться найперше розмішуванням людей різних націй і вір на усій підвладній території аби жодна спільнота не змогла бути більшістю і реалізовувати свою волю. Або, іншими словами, формуванням того що ми сьогодні називаємо мультикультуралізмом. Раніше це робилося насильницьким переселенням, а тепер зазвичай стимулюючими економічними чинниками доповненими дрібними війнами, терором, тероризмом, пропагандою і маніпуляціями. А також постійним звинуваченням корінного народу у чомусь типу фашизму, бо він перебуваючи на своїй землі завжди володіє більшим самоусвідомленням своїх природних прав і готовністю до об’єднання і боротьби.

Терор і тероризм.  Нацистським тероризмом (насильство супроти сильнішого) можна назвати той, кінцевою метою котрого є осягнення панування над іншими. А нацистським терором (насильство супроти слабшого) той, кінцевою метою котрого є утримання вже осягненного панування над іншими. Для прикладу, коли масово і систематично катують затриманих в МВС то це є терор, а коли влаштовують вибухи в Днінропетровську то це вже тероризм.

 Сучасний приклад України виявив, що одночасно, і без сумніву з одного нацистського центру, може відбуватися і терор і тероризм; агентура панівного в економіці клану в правоохоронних органах катує і ув’язнює невинних українців, в торгівлі організовує отруєння людей, у фінансових установах промишляє шахрайством стосовно українців, а інші агенти цього клану влаштовують вибухи в християнських храмах і на зупинках громадського транспорту.

Геноцид. На сьогодні у світі відомі лише геноциди за національною і за релігійною ознаками, тому можна впевнено стверджувати, що усі геноциди в історії людства були вчинені нацистами.

3. Основні форми маскування нацистів. 

Нацизм завжди діє приховано, бо є однозначно злом, а людська природа зла не може явно і свідомо прийняти, вона може бути тільки обманутою злом. Коли метою нацизму є панування, то очевидно що нацизм повен діяти під прикриттям установ, організацій й інститутів, котрі пов’язані з реалізацією влади як такої. Найперше політичної, світоглядної і економічної. Це можуть бути структури різних видів соціально-економічних формацій, в капіталізмі, в соціалізмі, в комунізмі, в націоналізмі. Як і в різних формах правління; при монархії, при аристократії, при демократії, при диктатурі, при анархії, і завжди при олігархії.

Нацистам байдуже як буде по-науковому називатися їх панування, їм важливий сам факт панування. Очевидно що пануванню нацистів особливо сприяють ідеологічні війни між різними політичними течіями, бо є для них можливість завжди своїх супротивників призначати “ворогами народу”.

4. Найвідоміші злочини нацистів.

* Геноцид Шумерів, 1740 рр. до н.е. вчинений семітами-вавілонянами. Після повстання шумерів проти поневолювачів у 1740 році до н.е. цей народ був знищений.

* Геноцид народів Ханаану в Палестині в 1123-1200 рр. до н.е, вчинений Ізраїльтянами під проводом [Ісуса Навина

* Масові вібивства Християн іудеєм Нероном в Римській імперії у 64-68 рр. Християн неправдиво звинуватили у підпалі Риму.

* Тотальні вбивства Християн іудеєм Тамерланом в Ірані і в Середній Азії, кінець XIV ст. Християни на тих теренах були знищені майже повністю.

* Масові вбивства Католиків Вандеї Франції, 1793-1796 рр, масонським урядом Великої французьської революції. Було вбито 400 000-1000 000 людей, 25-35% населення Вандеї

* Геноцид Індіанців США (1500-1900 рр.), вчинений Колоністами з Франції й Англії, найперше пуританського віросповідання. було вбито біля 12 000 000 людей

* Голодомор ірландців (католиків), Велика Британія (1845-1849 рр.). вчинений пуританським рядом Великої Британії. Було вбито 500 000-1700 000 людей, й емігрувало у США 1,5 млн. Число ірландців в Ірландії, до 1901 року, скоротилося на половину.

* масові вбивства племен гереро і нама, Намібія (1904-1907) колоніальними військами кайзерівської Німеччини. Загинуло біля 75 000 людей. Під час повстання тих племен, котрі вбили біля 180 німецьких поселенців.

*Геноцид Асірійців в Турції (1914-1917, урядом Турції і вождями курдських племен, загинуло 2/3 цього народу, а усі інші стали біженцями. Цей геноцид був пояснений тим, що асірійці служили в арміях Росії і Англії.

*Голод на Поволжі, РРФСР (1921-1922 рр.). Засуха + більшовицька політика хлібозаготівель (репетиція майбутнього великого голоду 1930-их років. загинуло 5 000 000 людей. Голод охопив 35 губерній з населенням у 80 млн. людей, голодало не менше 40 млн.

* Голод у США (1929-1933), спричинений фінансовими спекуляціями банкірів. Загинуло більше 5 000 000 людей. У ці роки 25-90% американців страждали від нелоїдання, роботу втратили 13 млн. людей.

* Голодомор в Україні 1921—1923 рр, УРСР. Громадянська війна + політика хлібозаготівель більшовиків, загинуло біля 1 000 000 українців. Голодувало 8 млн.

* Голодомор в Україні 1932—1933 рр,  УРСР, вчинений ”Комуністичним режимом” (вірніше жидівською діаспорою і місцевими штундами. загинуло 4 000 000-10 000 000 людей.

* Голодомор в Україні 1946-1947 рр,  УРСР. Засуха + великий план хлібозаготівель. Загинуло більше 1 000 000 людей.

* Масові вбивства Індійців Пакистану, Західний Пакистан, Бангладеш, 1971 рік. вчинений Армією Пакистану. Загинуло 1 000 000-3 000 000 людей.

* Геноцид Племені яномані, Бразилія, 1974 р. Вчинений олігархами. було вбито 2000 людей, 4/5 усіх яноманійців. Землі племені, в дельті Амазонки, виявилися багатими на корисні копалини.

* Геноцид Племені дегар у В’єтнамі (1973-2000 рр), вчинений урядом В’єтнаму, було вбито 2/3 цього племені. Помста за підтримування проамериканського Південного В’єтнаму.

* Геноцид Індіанців майа в Гватемалі (1980-1989 рр). Вчинений армією Гватемали, було вбито 75 000 людей, внаслідок громадянської війни.

* Вбивства Іракських курдів, Ірак у 1986-1988 рр. Вчинені армією Іраку. Загинуло 100 000-200 000 людей, внаслідок боротьби за незалежність Курдистану

* Вбивства Папуасів-анімістів  в Індонезії 1965-1966 рр. Вчинених армією Індонезії (мусульмани). було вбито 1 000 000 людей, внаслідок боротьби з комуністами.

* Вбивство Тімірців (католиків) в Тіморі у 1975 році, Армією Індонезії (мусульмани). Загинуло біля 200 000 людей, при захоплені частини острова Тімор.

*Камбоджійців в Камбоджі в 1975-1979 рр. Урядом маоістів. було вбито 1700 000-4000 000 людей.

|-

* Вбивства Чорношкірих християн і анімістів Судану у 2002 році, вчинені Арабо-мусульманським урядом Судану, загинуло більше 2 000 000 людей.

* Вбивства Чорношкірих християн Дарфуру в Судані у 2004 р. Арабо-мусульманським урядом Судану, було вбито більше 600 000 людей

Вбивства  тамілів у Шрі-Ланці у 2000-2010 рр, вчинені Синигальською більшістю. загинцло більше 60 000 людей, 250 тис. тамілів стали біженцями.

* Геноцид отруєнням продуктів харчування і медпрепаратів для українців, Україна, 2000-2014 рр. Вчинине найймовірніше жидівською діаспорою і штундами. було вбито 5.000 000-9 000 000 людей. Отруєння відбувалося в основному завдяки узаконенням отрут під виглядом “харчових добавок” в харчовій промисловості і фармакології. А також умисним отруєння продуктів харчування безпосердньо в торгівельній мережі і медприпаратів в аптеках. У ці роки праврохоронні органи на заяви про умисне отруєння не реагували. З врахуванням ненароджених, через це масове і тривале отруєння, кількість вбитих українців буде сягати не менше 20 мільйонів.

 Література.

*Kurt Tucholsky: Die »Nazis«, in: Die Weltbühne, 8. Juni 1922 (нім.)

 *Allen, William (1995) [1965]. The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1922–1945. Penguin. ISBN 0-14-023968-5. (англ.)

Advertisements